Lịch sử hình thành & phát triển

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Viện Đại học Huế được thành lập vào ngày 01-3-1957. Trong năm học 1957-1958, Chi nhánh Trường Cao đẳng Sư phạm Sài Gòn được đặt tại Viện Đại học Huế. Ngày 21-8-1958, Chính quyền Việt Nam Cộng hòa ra Sắc lệnh số 426-GD cải tổ Chi nhánh Trường Cao đẳng Sư phạm Sài Gòn tại Viện Đại học Huế thành Trường Đại học Sư phạm Huế. Từ năm học 1958-1959, Trường bắt đầu tuyển sinh chuyên ngành Sử - Địa, khóa đầu tiên có 5 sinh viên trúng tuyển 1. Từ đó cho đến năm 1975, sinh viên được tuyển vào học hệ 4 năm hoặc 2 năm đều được đào tạo hai môn Lịch sử và Địa lý.

Tin tổng hợp