Các đoàn thể

CÔNG ĐOÀN & LIÊN CHI ĐOÀN & CÁC TRỢ LÝ

I. BCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN:

1. Đồng chí Hoàng Chí Hiếu: Chủ tịch 

2. Đồng chí Trần Thị Quế Châu: Ủy viên

3. Đồng chí Trần Thị Hải Lê: Ủy viên

 

II. LIÊN CHI ĐOÀN:

1. Đồng chí Nguyễn Tuấn Bình: Bí thư

 

III. DANH SÁCH CÁC TRỢ LÝ CỦA KHOA

PGS.TS. Lê Thành Nam: Trợ lý đào tạo & nghiên cứu khoa học

CN. Lê Nguyễn Tường Tú: Trợ lý công tác sinh viên & văn thể

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2020-08-14 12:30:34 PM

Right menu loadding...