Các đoàn thể

CÔNG ĐOÀN & ĐOÀN - HỘI & CÁC TRỢ LÝ

I. BCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN:

1. Đồng chí Trần Thị Hải Lê: Chủ tịch 

2. Đồng chí Trần Thị Quế Châu: Ủy viên & Tổ trưởng Nữ công

3. Đồng chí Nguyễn Tuấn Bình: Ủy viên

 

II. LIÊN CHI ĐOÀN:

1. Đồng chí Đỗ Quang Lâm: Bí thư

 

III. LIÊN CHI HỘI:

1. Đồng chí Đỗ Ngọc Hoàng Kha: LCH Trưởng

 

IV. DANH SÁCH CÁC TRỢ LÝ CỦA KHOA

1. TS. Trần Thị Quế Châu: Trợ lý Đào tạo & Nghiên cứu khoa học

2. CN. Lê Nguyễn Tường Tú: Trợ lý Công tác sinh viên & Văn thể

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2023-10-17 10:22:58 AM

Right menu loadding...