Các đoàn thể

CÔNG ĐOÀN & ĐOÀN - HỘI & CÁC TRỢ LÝ

I. BCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN:

1. Đồng chí Hoàng Chí Hiếu: Chủ tịch 

2. Đồng chí Trần Thị Quế Châu: Ủy viên

3. Đồng chí Trần Thị Hải Lê: Ủy viên

 

II. LIÊN CHI ĐOÀN:

1. Đồng chí Dương Thị Thiên An: Bí thư

 

III. LIÊN CHI HỘI:

1. Đồng chí Lê Hoàng Thuỳ Nhung: LCH Trưởng

 

IV. DANH SÁCH CÁC TRỢ LÝ CỦA KHOA

1. PGS.TS. Lê Thành Nam: Trợ lý đào tạo & nghiên cứu khoa học

2. CN. Lê Nguyễn Tường Tú: Trợ lý công tác sinh viên & văn thể

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2022-10-12 2:53:56 PM

Right menu loadding...