TUYỂN SINH

Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Đại học Huế

Xin xem tại link:

17) quyet_dinh_ban_hanh_quy_che_tuyen_sinh_dai_hoc_he_chinh_quy_cua_dai_hoc_hue.pdf

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2023-03-23 3:10:57 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...