Tổ Lịch sử Việt Nam

TỔ LỊCH SỬ VIỆT NAM

1. PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng: Trưởng bộ môn

2. PGS.TS. Trương Công Huỳnh Kỳ

3. PGS.TS. Hoàng Chí Hiếu

4. ThS. Lê Thị Hoài Thanh

 

Ngoài ra, sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn có TS. Đỗ Mạnh Hùng (Phó trưởng ban Tổ chức cán bộ, Đại học Huế)

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2021-12-15 11:19:01 AM

Right menu loadding...