Tổ Lịch sử Việt Nam

TỔ LỊCH SỬ VIỆT NAM

1. PGS.TS. Hoàng Chí Hiếu: Trưởng bộ môn

2. PGS.TS. Trương Công Huỳnh Kỳ

3. PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng

4. ThS. Lê Thị Hoài Thanh

 

Ngoài ra, sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn có TS. Đỗ Mạnh Hùng (Phó trưởng ban Tổ chức cán bộ, Đại học Huế)

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2023-10-17 10:33:53 AM

Right menu loadding...