Chi uỷ, Ban Chủ nhiệm Khoa

CHI UỶ, BAN CHỦ NHIỆM KHOA LỊCH SỬ

I. CHI UỶ

1. Đồng chí Nguyễn Tất Thắng: Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Trần Thị Hải Lê: Phó Bí thư Chi bộ

3. Đồng chí Bùi Thị Thảo: Ủy viên

 

II. BAN CHỦ NHIỆM KHOA:

1. PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân: Trưởng Khoa

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2022-10-12 2:51:21 PM

Right menu loadding...