Tổ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử

TỔ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ

1. TS. Trần Thị Hải Lê: Trưởng bộ môn

2. TS. Nguyễn Đức Cương

 

Ngoài ra, sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn có PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế)

 

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2023-10-17 10:36:15 AM

Right menu loadding...