Tổ LL&PPDH Lịch sử

TỔ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ

1. TS. Nguyễn Đức Cương: Trưởng bộ môn

2. PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân

3. TS. Trần Thị Hải Lê

 

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2021-12-15 11:20:36 AM

Right menu loadding...