Chương trình đào tạo ngành SP Lịch sử

Chương trình giáo dục đại học sư phạm Lịch sử (Ban hành theo quyết định số 2399/QĐ-ĐHSP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế)

Xin xem file đính kèm

8) ctdt_2018-_sp_lich_su_2399.pdf

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2022-12-09 3:56:02 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...