Chương trình đào tạo ngành SP Lịch sử

Chương trình dạy học ngành Sư phạm Lịch sử năm 2022

Xem tại file đính kèm ở link sau:  

https://drive.google.com/file/d/1L3313l0oCnSO5aKT1P2aFOj_4uOpa_Vl/view?usp=share_link

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2023-09-18 3:22:57 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...