Chương trình đào tạo ngành SP Lịch sử

Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử năm 2018

Xin xem file đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1VHnv_zwTxkXUlrhbKSBKXIwKK7FUjtCB/view?usp=share_link

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2023-09-16 10:34:38 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...