Chương trình đào tạo ngành SP Lịch sử

Chương trình dạy học ngành Sư phạm Lịch sử năm 2018

Xem tại file đính kèm ở link sau:

https://drive.google.com/file/d/1JYf9_W6bS25p3KqS5Y_li0TwI_7C8zRB/view?usp=share_link

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2023-09-18 2:59:17 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...