Chương trình đào tạo ngành SP Lịch sử

Chương trình dạy học ngành Sư phạm Lịch sử (Ban hành kèm theo quyết định số 2429/QĐ-ĐHSP ngày 05/9/2018)

Xin xem file đính kèm

6) ctdh_2018-_sp_lich_su.pdf

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2022-12-09 3:47:30 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...