Chương trình đào tạo ngành SP Lịch sử

Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử năm 2021

Xin xem file đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1RP033ISQCZEzMT0-B-u64Brq7DorZVVR/view?usp=share_link

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2023-09-18 2:04:17 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...