Chương trình đào tạo ngành SP Lịch sử

Chương trình giáo dục Đại học Sư phạm Lịch sử (Ban hành theo quyết định số 1402/QĐ-ĐHSP ngày 20/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế)

Xin xem file đính kèm

6) ct_gddh-su__2015.pdf

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2022-12-09 3:25:59 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...