Thông báo

Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ lần 2 năm 2020 của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ lần 2 năm 2020 (xem tại link: http://www.dhsphue.edu.vn/media/db_tintuc/20200812145434_ke_hoach_tuyen_sinh_0001.pdf)

 

Phiếu thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi (xem tại link: http://www.dhsphue.edu.vn/dspcmc.aspx?db=db_tintuc&id=2911)

 

Mẫu đơn đăng ký dự thi (xem tại link: http://www.dhsphue.edu.vn/dspcmc.aspx?db=db_tintuc&id=2911)

Nguồn: Phòng Đào tạo Sau đại học
admin post: 2020-08-14 1:03:02 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...