NGƯỜI HỌC

Thông báo đăng ký môn học của học kỳ 1, năm học 2023-2024 cho sinh viên năm thứ 1,2,3,4

Chi tiết tại link:

12) dang_ky_mon_hoc_2023-24.pdf

Nguồn: Khoa Lịch sử
admin post: 2023-09-05 9:15:34 AM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...