Lịch sử hình thành & phát triển

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Viện Đại học Huế được thành lập vào ngày 01-3-1957. Trong năm học 1957-1958, Chi nhánh Trường Cao đẳng Sư phạm Sài Gòn được đặt tại Viện Đại học Huế. Ngày 21-8-1958, Chính quyền Việt Nam Cộng hòa ra Sắc lệnh số 426-GD cải tổ Chi nhánh Trường Cao đẳng Sư phạm Sài Gòn tại V

TIN TỨC